Munin Samfunnsfag

Munin Samfunnsfag er en læringsressurs hvor innholdet dekker kompetansemålene i samfunnsfag for ungdomstrinn og mellomtrinn, og hvor nyhetsartiklene danner ryggraden i læringsressursen. I tillegg til bruk i samfunnsfag kan innholdet brukes tverrfaglig, f.eks. knyttet mot naturfag, norsk, KRLE, mat og helse, kunst og håndverk osv.

Læringsressursen Munin Samfunnsfag vil alltid være oppdatert og aktuell, samtidig som innholdet skal være forutsigbart. Det gjøres ved at oppbyggingen av læreboka tar utgangspunkt i temaer, hvor hvert tema har opptil flere undertema. Hvert undertema holdes løpende oppdatert med siste nyheter, aktiviteter og annet relevant innhold.  Munin Samfunnsfag fungerer like godt på mobil, som nettbrett og PC. Det vektlegges utstrakt bruk av tilgjengelige digitale verktøy for å skape motiverende og engasjerende innhold og oppgaver. Samarbeidet med NTB sikrer høy kvalitet på nyhetssaker og bilder. 

Munin Samfunnsfag er bygget opp med følgende overgripende temaer;

  • Demokrati og medborgerskap
  • Arbeidsliv og entreprenørskap
  • Folkehelse og livsmestring
  • Klima og miljø
  • Teknologi og forskning
  • Globalt ansvar og etikk

Innenfor hvert hovedtema er det laget temahefter, som blir å betrakte som «kapitler» innenfor et hovedtema. Temaheftene består av nyhetsartikler, interaktivt innhold og fagstoff. Aktivitetene styrker i tillegg ferdigheter innenfor dybdelæring – som problemløsning, samarbeid, kommunikasjon og metakognisjon (reflektere over egen læring, inkludert egenevaluering og selvregulering). Hver nyhetsartikkel inneholder i tillegg forslag til aktiviteter, og har kobling til kompetansemål i ett eller flere fag. Hvert år vil det også lages noen spesialutgaver, f.eks. vil det bli et spesialmagasin om Stortingsvalget 2017.

Læreren får et eget dashbord hvor det markeres av hvilke temaer man har arbeidet med i klassen(e) – slik at man alltid har oversikt over hvor mye av faget som er gjennomgått. I tillegg er det veiledning som sier noe om hvordan man kan jobbe med de ulike temaene. Det er ikke meningen at man nødvendigvis skal lese alle artikler, men velge ut de artiklene som er mest relevante i forhold til læringsmålene som er satt. De interaktive elementene vil tjene både som faglig innhold, som vurdering og til egenvurdering. F.eks. er bruken av tidslinjer både for å gi en logisk rekkefølge av viktige hendelser og for å gi et visuelt bilde av tidsavstand mellom hendelser. Interaktive quizzer gir informasjon, men gir også en rask tilbakemelding til eleven om de har fått med seg kunnskapen om emnet. Samarbeidsoppgaver er både for å arbeide med fag, med samarbeid – men også å arbeide med informasjonskompetanse og problemløsning.

Flere  spørsmål og svar om Munin Samfunnsfag.

Et eksempel på en temaside er Kriminalitet og straff, som er et temahefte under Demokrati og medborgerskap. Eksempler på andre temahefter i samme tema vises i bildet under.

Læreren vil ha et dashbord hvor det kan merkes av hvilke temahefter den enkelte klasse har arbeidet med for å ha god oversikt over progresjon i faget.

Vi vil følge opp med informasjon om kommende utgaver og tips til undervisningen gjennom vår Facebookside og nyhetsbrev.

Priser og bestilling av Munin Samfunnsfag.