Det har vorte tryggare å køyre bil, men talet på syklistar som blir skadde eller drepne i trafikken, har auka i Noreg dei siste åra.

Shutterstock / NTB scanpix

Noreg har den tryggaste trafikken i verda

SamfunnNoreg er det landet i verda som har færrast dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggjarar, ifølgje OECD. Men talet på dødsulykker med syklistar har auka i Noreg dei siste åra.

  • © NTB
  • Published:

Det er seks gonger større risiko for å døy i trafikken i Argentina enn i Noreg, ifølgje ein rapport frå OECD. Det fortel nettavisa Forbes.

Fakta om tiltak som aukar trafikktryggleiken

  • Bruk av bilbelte. Små barn i bilsete skal ikkje sitje vende framover.
  • Truleg ville 30–40 færre vorte drepne i trafikken kvart år viss alle brukte bilbelte – alltid, både i bil og buss.
  • Hjelm når ein syklar eller køyrer moped eller motorsykkel.
  • Farten må avpassast etter evnene og forholda.
  • Bruk av refleks i mørket.
  • Del vegen – vis omsyn!

Kjelde: Skadeforebyggende forum

OECD er ein organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling mellom industriland.

Fem land

Det er berre fem land i verda der færre enn tre personar per 100.000 innbyggjarar døyr i trafikken kvart år. I Noreg døyr det to personar per 100.000 innbyggjarar i trafikken.

Det gjer Noreg til det landet i verda der det er tryggast å ferdast i trafikken, ifølgje rapporten.

Syklistar omkjem

Samtidig er Noreg blant dei landa der talet på syklistar som omkjem i trafikken, aukar mest. I 2010 mista fem syklistar livet, medan talet i 2017 var ni.

40 land undersøkte

Vidare på lista følgjer Sverige med 2,5 trafikkdødsfall per 100.000 innbyggjarar. I Sveits er talet 2,7, i Storbritannia 2,8, medan naboane våre i sør, Danmark, har 3 dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

I Chile (10,4), USA (11,4) og Argentina (12) er derimot situasjonen ein heilt annan. Tala er frå 2017.

Over 40 land er med i rapporten

Over 40 land har vorte undersøkte i OECD-rapporten.

Trafikktryggleiken i desse landa er mykje betre enn i låg- og middelinntektsland.

1,3 millionar mennesker døyr

På verdsbasis døyr i gjennomsnitt 18,3 personar per 100.000 innbyggjarar i trafikken, heiter det  i rapporten.

Kvart år døyr rundt 1,3 millionar menneske på verdensbasis på grunn av trafikkulykker.

Ulik bruk av bilbelte

Bilbelte er ifølgje Statens vegvesen det enklaste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere talet på omkomne og hardt skadde i trafikken.

Rapporten frå OECD viser at andre land i Europa er mykje flinkare enn nordmenn til å bruke bilbelte.

Franskmenn er best i klassen

Franskmennene er best i klassen, viser rapporten. Den har teke for seg beltebruk i framsetet.

Både Sverige og Danmark, som hamnar på høvesvis sjette- og tiandeplass, gjer det betre enn oss. Noreg er nummer tolv på lista.

Beltebruken er god

Målt i prosent er det likevel lite som skil landa. Generelt er beltebruken god. Godt over 90 prosent bruker bilbelte i dei nemnde landa.

Ved utgangen av oktober hadde 87 personar mista livet i trafikken i Noreg i år. Det viser tal som Trygg Trafikk la fram i starten av november.