Det er 15 år sidan den førre kulturmeldinga, og medieinteressa var stor.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringa vil satse på dataspel og digital kunst

Kultur– Eit rikt og variert kulturliv er eit vilkår for eit velfungerande demokrati, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) då ho la fram kulturmeldinga.

 • © NTB
 • Published:

Dette er den første nye kulturmeldinga på 15 år.

Kulturministeren vil at meir kunst og kultur skal nå ut til folk.

Fakta om kulturmeldinga

 • I den nye kulturmeldinga listar regjeringa opp ni overordna kulturpolitiske mål.
 • Regjeringa ønskjer eit «fritt og uavhengig kulturliv» som:
 • Skaper kunst- og kulturuttrykk av ypparste kvalitet
 • Fremjar danning og kritisk refleksjon
 • Tar vare på og formidlar kulturarv
 • Skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant, og som representerer befolkninga
 • Er tilgjengeleg for alle og oppmuntrar kvar enkelt til å oppleve og delta i kulturaktivitetar
 • Tilbyr møteplassar og byggjer fellesskap
 • Fornyar seg og viser evne til omstilling
 • Har internasjonal gjennomslagskraft og fremjar interkulturell forståing
 • Styrkjer norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som grunnleggjande kulturberarar

– Vi skal bruke digitale hjelpemiddel for å få det til, og vi skal sørgje for at fleire får tilgang på kultur-opplevingar. Vi vil òg byggje ut demokratiet vårt gjennom kunst- og kulturpolitikken, seier Grande (V) til NTB.

– Enormt potensial

Då kulturministeren presenterte meldinga, trekte ho fram at dataspel-bransjen i Noreg omsette for 313 millionar kroner i 2016. I Sverige var omsetninga på 12,1 milliardar, nesten 40 gonger så stor. Dermed er det òg mange fleire jobbar i dataspelbransjen i Sverige.

– Vi held framleis på med fisk og olje og gass. Vi har enno ikkje skjønt den utrulege skaparkrafta som ligg i dei kreative næringane, sa Grande.

Grande opnar for kommers

Kulturministeren vil arbeide for at det skal bli fleire digitale arbeidsplassar. Men andre synest regjeringa er altfor opptatt av at kulturlivet skal tene pengar.

Ein av dei er Freddy André Øvstegård i SV. Han meiner regjeringa først og fremst vil opne slusene for private og kommersielle aktørar.

– Det er forskjell på å hylle kunst som frie ytringar og å overlate smaken i kulturlivet til private vel-gjerarar, seier Øvstegård.

Kulturminister Trine Skei Grande (t.v.) og statsminister Erna Solberg presenterte den nye kulturmeldinga for ein fullstappa Vega scene i Oslo førre veke.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kulturministeren er ikkje einig

Kulturministeren er ikkje einig i kritikken.

– Eg er ikkje opptatt av å tene pengar, men at vi utnyttar potensialet. Eg meiner at vi må ha omsetjar-pengar for å omsetje Maja Lunde. Eg meiner vi må ha forfattar-stipend til Maja Lunde. Men eg er ikkje imot at Maja Lunde sel 161.000 julebøker på to månader før jul, seier Grande.

Danning er ein god vaksine

Regjeringa har òg vigd mykje plass i kulturmeldinga til danning. Dette snakka òg kulturministeren lenge om i presentasjonen sin fredag.

– Danning er den beste vaksinen vi kan ha mot eit samfunn der forskjellen mellom ein elite og folk flest aukar. Eg meiner at danning er ein av grunnsteinane når ein byggjer eit demokrati, seier ho.

Kunnskap om kunst og kultur gjer at folk blir i stand til å ta makta over eigne liv og til å ikkje bli dupert av andre, meiner ho.

– Bilmekanikarar må kunne diktanalyse

Frå scenen forsvarte Grande ideen om at også bilmekanikarar må kunne diktanalyse.

– Kanskje er ein bilmekanikar den beste poeten Noreg ikkje har sett enno. Det er ikkje noko som tilseier at vi ikkje kan ha fantastiske kunstnarar som har andre yrke enn berre kunsten, seier Grande.

Ho trekte fram fleire kjente diktarar som eksempel: Hans Børli, som var tømmerhoggar; Vidar Sandbeck, som var dørseljar, og Olav H. Hauge, som var fruktbonde.